Privacy verklaring

Wij vinden het belangrijk dat de persoonlijke gegevens van klanten en relaties zorgvuldig worden behandeld en beveiligd.

Hoe wij uw gegevens verwerken en waarvoor wij deze gebruiken, leest u in deze  privacy verklaring.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Persoonsgegevens zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om een individueel persoon te identificeren of te benaderen. 

DogWise verwerkt uw persoonsgegevens op basis van grondslag; uitvoering van de overeenkomst (zie ook onze algemene voorwaarden).

Dit omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. 

 

Om onze dienstverlening te kunnen gebruiken verwerken wij onderstaande persoonsgegevens: 

- Uw voor- en achternaam

- Uw geslacht (mijnheer / mevrouw)

– Uw adresgegevens (straat, postcode, woonplaats)

- Uw E-mailadres

- Uw (mobiel of vast) telefoonnummer

(Uw mobiel nummer wordt uitsluitend in overleg met en op verzoek van uzelf opgenomen in de what's app groep van uw eigen cursus)

 

 

DogWise verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling cursusgelden

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om u te informeren over de cursus, les of activiteit. 

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

- Het maken van een deelname certificaat na afronden cursus en/of activiteit

- Afhandelen van vragen en/of klachten.

- DogWise verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

DogWise bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Vanuit wettelijke bewaartermijnen zijn wij verplicht de gegevens betreffende facturatie 7 jaar te bewaren. 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

DogWise verstrekt geen gegevens aan derde partijen behalve om te voldoen aan een wettelijke verplichting op grond van de wet. 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

DogWise gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Hoe onze provider Jimdo omgaat met cookies leest u hier:

https://www.dogwise.nl/j/privacy

 

Geautomatiseerde besluitvorming

DogWise neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van DogWise) tussen zit. DogWise gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: [Jimdo provider]

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door DogWise en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@dogwise.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. DogWise wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

DogWise neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij zullen passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen nemen om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@dogwise.nl

 

Heeft u vragen?

Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over ons privacy statement, dan kunt u contact opnemen via de contactgegevens op www.dogwise.nl. Hier kunt u ook terecht met vragen over inzage, correctie en verwijdering van uw gegevens.

DogWise heeft een verwerkingsregister als PDF document opgesteld en wordt direct naar u verzonden wanneer u daarom vraagt.