Algemene Voorwaarden DogWise hondenschool 

 

A. Inschrijving- en betalingsvoorwaarden cursussen 

 

1. Inschrijving voor een cursus gebeurt middels een inschrijfformulier van DogWise Hondenschool en wordt ingeleverd bij de hondenschool (per post/mail of bij de eerste les).

2. Inschrijving voor een cursus verplicht tot betaling, wij geven geen losse groepslessen!

3. Cursist dient WA verzekerd te zijn met een dekking voor huisdieren.

4. Betaling dient contant, met PIN betaling of per bank te geschieden binnen 2 weken na aanvang van de eerste les. De eerste les geldt als een proefles, en de cursist heeft alleen het recht na het volgen van deze proefles eventueel nog van de rest van de cursus af te zien. Daarna is de deelname definitief!  

5. Bij de eerste les dient de cursist een inentingsbewijs van de te trainen hond te overleggen; entingen dienen te gelden volgens de Nederlandse regels. Overleggen van een titerbewijs is tevens mogelijk.

6. Wisseling van cursusdag c.q. – locatie is uitsluitend na overleg mogelijk. 

 

B. Annulering cursus

 

1. Inschrijving verplicht tot betaling van de gehele cursus! Alleen na afmelden van de eerste les is annulering mogelijk. Helaas wordt er geen restitutie van het lesgeld gegeven bij annuleren i.v.m. het vrijwaren van de plek in de groep en de algemene kosten.

2. Annulering van de cursus kan uitsluitend schriftelijk per mail plaatsvinden.

3. Bij tussentijds stoppen met de cursus worden betaalde lessen niet gerestitueerd en blijft de verplichting tot betaling van de nota bestaan. Tenzij er bijzondere omstandigheden zijn waardoor men de cursus niet kunt vervolgen, dit ter beoordeling van DogWise. 

4. Indien door ziekte of overmacht de cursus moet worden beëindigd door de cursist en/of hond dient er een doktersverklaring cq. dierenartsenverklaring worden overlegd. Na overlegging van deze verklaring zal met de klant de mogelijkheden worden besproken voor het op een later tijdstip volgen van de gemiste lessen/cursus. 

5. Een openstaande tegoed kan in overleg worden omgezet in een (telefonisch) privé consult of deelname aan workshop, lezing of andere activiteit van DogWise. 

6. Het niet volgen van de cursus of een deel daarvan is geen reden voor restitutie. 

7. De cursus is niet overdraagbaar aan derden.

8 Inhaallessen zijn in geval van ziekte of overmacht mogelijk zonder extra kosten. De inhaallessen en -tijden zullen in overleg en naar de mogelijkheden van de trainer(s) worden ingepast.

9. Indien door ziekte of overmacht van de trainer(s) lessen uitvallen zullen deze in overleg en naar mogelijkheden van de trainer(s) ingehaald kunnen worden. 

 

C. Afmelding van lessen door cursist

 

1. In een cursusblok kunt u éénmaal een les afzeggen zonder dat deze komt te vervallen.

2. Lessen dienen door de cursist minimaal 24 uur van tevoren uitsluitend per mail, telefoon of What's app te worden afgezegd onder vermelding van naam, naam van de hond en lestijd.

3. Niet (tijdig) afgezegde lessen komen te vervallen en hebben geen recht op inhalen!

4. Indien cursist (zonder opgaaf van reden) 3 achtereenvolgende lessen niet op de cursus is verschenen, vervalt het recht op het volgen van de resterende lessen. 

 

D. Afmelding / wijziging van lessen door DogWise

 

1. Lessen gaan altijd door tenzij deze door de hondenschool worden afgezegd.

2. Mededelingen over wijzigingen en/of annuleringen worden via de agenda op onze site, Facebook en de what's app groep gedaan. Cursist wordt geacht zichzelf hiervan op de hoogte te stellen door een bezoek aan onze site, de what's app groep of door telefonisch te informeren. Je wordt NIET persoonlijk benaderd, zodat het belangrijk is voor je naar de les vertrekt de agenda te raadplegen. DogWise is niet verantwoordelijk voor het feit dat je wellicht tevergeefs naar het les-terrein gaat indien er een wijziging is aangemeld!

3. Bij bijzondere (weers-) omstandigheden beslist DogWise op basis van voorspelling en de daadwerkelijke omstandigheden binnen het team op korte termijn over het verloop van de lessen. Hierbij kunnen drie keuzes worden gemaakt:

 

A) de les wordt door DogWise geheel afgezegd, bijv. omdat het te gevaarlijk is om zich op de weg te begeven wegens gladheid, storm o.i.d. Deze les telt dan NIET mee in het totaal aantal lessen maar schuift door.

B) de les gaat gewoon door volgens rooster en op de bekende locatie. Mocht je dan zelf kiezen toch niet met je hond te komen trainen telt deze les WEL gewoon mee in het aantal lessen. Inhalen of terugbetalen is niet mogelijk.  

C) wij plannen een alternatieve les. Soms omdat het voor de honden geen doen is wegens kou, regen of hitte. Zij mogen thuis blijven, maar de eigenaren wordt een ander, leerzaam programma geboden als bijv. EHBO of lezing. In de zomer kan er gekozen worden voor een alternatief in de vorm van een zwemles of wandeling met de hond. Dit alternatief heeft altijd een educatieve tint en telt dan wel mee in het aantal lessen, ook als je zelf beslist niet deel te nemen! Inhalen of terugbetalen is niet mogelijk.  

 

E. Algemene regels met betrekking tot de trainingen

1. Het deelnemen aan de activiteiten en het betreden van het cursus-terrein zijn geheel op eigen risico van zowel cursist als hond.

2. De hondenschool is niet aansprakelijk voor schade en/of letsel die door cursist en/of hond wordt aangericht op of rond het trainingsterrein. Bij (prive-)trainingen op locatie, inclusief openbare ruimten, valt de aansprakelijkheid bij schade aan eigenaar of derden ten allen tijden aan de eigenaar van de hond. 
Cursist is verplicht een WA verzekering met dekking voor huisdieren te hebben afgesloten. 

3. De deelnemende hond draagt een (niet slippende) halsband of (niet corrigerend) hondentuig aan een gewone lijn van 1.50 - 1.80 meter (uitrollijnen zijn niet gewenst). Alle andere hulpmiddelen zoals antitrektuig, slipketting etc. zijn niet gewenst, tenzij dit nadrukkelijk is overlegd met de instructeur.

4. De hondenschool behoudt zich het recht om van instructeur, lesavond of lestijd te wisselen indien het inplannen van de lesgroepen hier om vraagt. Wij houden rekening met eventuele voorkeur, maar hier kunnen geen rechten aan ontleent worden.  

5. Bij de hondenschool mogen kinderen onder de 16 jaar weliswaar deelnemen aan de lessen, mits onder toezicht, begeleiding en verantwoording van een volwassene. De combinatie kind/hond moet passend zijn, om de veiligheid van eenieder te waarborgen. 

6. In verband met de veiligheid dienen kinderen te allen tijde onder toezicht van de ouder te blijven, en is het niet toegestaan uit zicht ergens op het terrein te spelen.

7. I.v.m. besmettingsrisico zijn zieke honden zijn niet welkom op het trainingsterrein; de cursist kan wel zelf naar de cursus komen om niets van de lesstof te hoeven missen.

8. De cursist dient ervoor zorg te dragen dat de hond op het juiste tijdstip de inentingen heeft gehad.

9. Loopse teven zijn in de 1e en 3e week gewoon welkom tijdens de trainingen; informeer de instructeur hierover mondeling voor aanvang van de les. 

 

E. Reglement van orde

 

1. Cursist dient minimaal vijf minuten voor aanvang van de les op het trainingsterrein aanwezig te zijn.

2. Honden dienen voor aanvang goed te zijn uitgelaten

3. Het is niet toegestaan dat uw hond zich ontlast (en markeert) op of rond het trainingsterrein. Mocht dit wel gebeuren dan dient cursist dit direct op te ruimen en te deponeren in de hiervoor aanwezige vuilnisbak. 4. Honden dienen in verband met de veiligheid te allen tijde aangelijnd te zijn (zowel op als rond het trainingsterrein) en mogen niet onbeheerd worden achtergelaten.

5. Cursist (en kinderen en/of relaties daarvan) en hond mogen zich niet bemoeien met andermans honden en dienen gepaste afstand daarvan te bewaren.

6. Zonder toezicht van instructeurs is het niet geoorloofd honden met elkaar te laten spelen.

7. Cursist dient deugdelijk gekleed te zijn, afgestemd op het trainen met honden en passend bij de weersomstandigheden.

8. Het is verboden te roken op het trainingsterrein of in de manege.

9. Parkeren kunt u uitsluitend in de parkeervakken op de parkeerplaatsen bij het trainingsterrein.

10. Honden die niet deelnemen aan de lessen zijn niet toegestaan op of rond het trainingsterrein.

11. Alle te ontvangen lesmaterialen, hand-outs etc. bevatten copyright en mogen derhalve niet door cursist aan derden worden doorgegeven en/of worden verspreidt . 

 

F. Cursist dient elke les bij zich te hebben:

 

Materiaal om eventuele ontlasting van de hond op te kunnen ruimen (poepzakjes / evt. toiletrol)

Voldoende geschikte kleine beloningsbrokjes

Eventueel water plus eigen drinkbak (i.v.m. besmettingsgevaar)

Niet piepend, deugdelijk hondenspeeltje (geen tennis-ballen)

Een heuptas om beloningsbrokjes in te doen is aan te raden.

Eventueel plaid voor uw hond 

 

Bij DogWise Hondenschool werken uitsluitend gediplomeerde instructeurs en gedragstherapeuten die adviezen geven op basis van kennis, ervaring en deskundigheid.  Zij staan in voor het onderhouden van kennis, capaciteiten en deskundigheid omtrent hondengedrag, leermethodes en aanwijzingen tot het uitvoeren daarvan.  

 

DogWise Hondenschool neemt geen verantwoordelijkheid bij het niet bereiken van het trainingsdoel en/of terugval in het gedrag van de hond, daar dit aan meerdere invloeden, ook buiten de trainingen op de hondenschool om, onderhevig is. Middels inschrijving geeft de cursist te kennen de Algemene Voorwaarden van DogWise Hondenschool te kennen en te aanvaarden. Deze voorwaarden en het inschrijfformulier vertegenwoordigen de rechtsverhouding tussen beide partijen, tenzij nadrukkelijk, schriftelijk anders is overeengekomen.